Διάρκεια

6 Μαθησιακές Ενότητες (έως 45 λεπτά)

Μέθοδος

Αυτομάθηση με μεταφορά στην πράξη

Σκοπός της Ενότητας 5

Η Ενότητα 5 ‘’Μεταφορά στην πράξη, τεκμηρίωση και αναστοχασμός’’ θα παράσχει το πλαίσιο για την μεταφορά μιας μεθοδολογίας CareerBot και την μάθηση στην πράξη. Κάθε Μαθησιακή Ενότητα (ΜΕ1-ΜΕ6) προσφέρει χώρο στους σύμβουλοι να προβληματιστούν σχετικά με το περιεχόμενο και την εμπειρία της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και του προγράμματος σπουδών. Η ενότητα 5 θα χρησιμοποιήσει βασικές ερωτήσεις προβληματισμού, τεκμηρίωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι σύμβουλοι θα πρέπει να δοκιμάσουν μια μεθοδολογία CareerBot με πραγματικούς επωφελούμενους (απαιτείται. τουλάχιστον ένας να καταγραφεί) στις δικές τους οργανώσεις και αξιολογήσεις μαθησιακών αποτελεσμάτων, ζωτικής σημασίας για την μεταφορά της μεθοδολογίας CareerBot στην πράξη είναι ο τρόπος με τον οποίο οι σύμβουλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν πώς το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από τα άτομα που αναζητούν εργασία για την συλλογή σχετικών, προσαρμόσιμων πληροφοριών σχετικά με την αγορά εργασίας, τον τρόπο υποβολής αιτήσεων για θέσεις εργασίας και τους περιορισμούς της.

Μαθησιακές Ενότητες

Τα συνολικά μαθησιακά αποτελέσματα αυτής της ενότητας είναι να προβληματιστούν σχετικά με την μάθηση από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και να κατανοήσουν πότε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσουν το CareerBot, δηλαδή στρατηγικές για την ενσωμάτωση του Bot στους οργανισμούς τους και να προβληματιστούν σχετικά με την σημασία της μοναδικής υποστήριξης ταυτοποίησης που απαιτείται από μεμονωμένους χρήστες υπηρεσιών, πώς να μεταφέρουν τις πληροφορίες από το CareerBot στην γενική διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού – στο πλαίσιο της τρέχουσας αγοράς εργασίας. Οι διαθέσιμοι πόροι για την υποστήριξη των πελατών χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το CareerBot και το πιο σημαντικό, εστιάζοντας στον τρόπο υποστήριξης ενός πελάτη στην πραγματική εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Μαθησιακή Ενότητα 1 – Η συμφωνία μάθησης και γιατί είναι σημαντική

Μαθησιακή Ενότητα 1 – Η συμφωνία μάθησης και γιατί είναι σημαντική Η διαδικασία κατάρτισης ξεκινά με τον καθορισμό της συμφωνίας μάθησης, η οποία αποσαφηνίζει τα προηγούμενα προσόντα και τα ατομικά κίνητρα του εκπαιδευόμενου/επαγγελματία. Η συμφωνία αυτή θα πρέπει:

 • υπογράφεται από τον οργανισμό που παρέχει την εκπαίδευση και τον επαγγελματία.
 • Περιγράψτε τα προσόντα των εκπαιδευομένων (συμβούλων)
 • Αναφέρετε τις ικανότητες που θα αποκτήσουν οι σύμβουλοι.
 • Περιγράψτε τα κίνητρα των συμβούλωνν να λάβουν μέρος στην εκπαίδευση.
 • Εισαγωγή στο Ημερολόγιο Αναστοχασμού Εκπαίδευσης.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Τι είναι μια συμφωνία μάθησης και πώς υποστηρίζει την συνολική αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης CareerBot.

Μαθησιακή Ενότητα 2 – Μεταφορά στην πράξη: Εξελισσόμενες Προσεγγίσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 • Τι είναι ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, μια εις βάθος επισκόπηση με αναφορά στις πληροφορίες για την αγορά εργασίας και το χάσμα δεξιοτήτων για μελλοντικές πράσινες θέσεις εργασίας.
 • Πώς οι καινοτόμες και ποικίλες μέθοδοι παροχής είναι σημαντικές σε ένα περιβάλλον επαγγελματικού προσανατολισμού στην ψηφιακή εποχή.
 • Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και των chatbots στον επαγγελματικό προσανατολισμό στο τοπικό περιβάλλον καθοδήγησης και οι διάφοροι τρόποι αποτελεσματικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Γνωριμία με το πρόγραμμα CareerBot και τους τρόπους με τους οποίους είναι χρήσιμο στην διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Ο ρόλος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με φόντο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Η σημασία των καινοτόμων και ποικίλων μεθόδων παροχής είναι σημαντική σε ένα περιβάλλον επαγγελματικού προσανατολισμού στην ψηφιακή εποχή.
 • Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης και των chatbots στον επαγγελματικό προσανατολισμό στο τοπικό περιβάλλον καθοδήγησης και οι διάφοροι τρόποι αποτελεσματικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.
 • Αναστοχαστική πρακτική σχετικά με το έργο CareerBot και πώς να το ενσωματώσετε στη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού.

Μαθησιακή Ενότητα 3 – Μεταφορά στην Πράξη: Πριν από μια Συνεδρία Συμβουλευτικής: Δοκιμαστική Εμπειρία με τον Πελάτη

 • Πώς να δείξετε αποτελεσματικά το εργαλείο CareerBot στους επωφελούμενους και να εμπλακείτε ενεργά με το Bot στην πρακτική σας προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πελατών.
 • Επισκόπηση της εμπειρίας δοκιμής με τον πελάτη για την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης.
 • Η συμπληρωματικότητα του CareerBot και η διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Κατανοήστε πώς το εργαλείο CareerBot είναι ένα χρήσιμο εργαλείο πριν από τις συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού και σκεφτείτε πώς να οργανώσετε την εισαγωγή του εργαλείου στον οργανισμό σας.
 • Πώς να πραγματοποιήσετε τη δοκιμαστική εμπειρία του εργαλείου CareerBot με επωφελούμενους (πελάτες).
 • Πώς να επιδείξετε το εργαλείο CareerBot στους επωφελούμενους και να αλληλεπιδράσετε ενεργά με το Bot στην πρακτική σας.

Μαθησιακή Ενότητα 4 – Μεταφορά στην Πράξη: χρήση μεθοδολογίας CareerBot κατά την διάρκεια και μετά από μια Συνεδρία Καθοδήγησης

 • Πώς το CareerBot είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κατά τη διάρκεια και μετά από μια συνεδρία επαγγελματικού προσανατολισμού και πώς να διευκολύνετε τη χρήση του για την αποτελεσματική πρόοδο των πελατών στην πορεία τους προς την απασχόληση.
 • Η βιωσιμότητα του έργου CareerBot και ο προβληματισμός σχετικά με το πόσο εξοικειωμένος είναι ο πελάτης με τις λειτουργίες του bot.
 • Χρήση των πόρων του CareerBot για την υποστήριξη των πελατών να αναπτύξουν ένα χαρτοφυλάκιο σταδιοδρομίας.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Κατανοήστε πώς να προωθήσετε με βιώσιμο τρόπο το έργο CareerBot και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με τους πελάτες μετά από συνεδρίες καθοδήγησης.
 • Κατανόηση του ρόλου των ψηφιακών εργαλείων και λύσεων στις ρυθμίσεις του Επαγγελματικού Προσανατολισμού .
 • Πώς να αξιολογήσετε τις ανάγκες των πελατών και ποιες ψηφιακές λύσεις ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους και να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα μιας μεθοδολογίας CareerBot.

Μαθησιακή Ενότητα 5 – Μεταφορά στην Πράξη: Ψηφιακές Λύσεις και Μεθοδολογία CareerBot

 • Προβληματισμός σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και λύσεων στις ρυθμίσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Προσαρμογή πόρων και πλατφορμών που είναι διαθέσιμες στο τοπικό σας περιβάλλον και χαρτογράφηση χρήσιμων λύσεων για τον οργανισμό σας.
 • Διασφάλιση της προσβασιμότητας των εργαλείων για την ομάδα επωφελούμενων σας και προσαρμογή εργαλείων στον μεμονωμένο επωφελούμενο και στο ταξίδι της σταδιοδρομίας του.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Μάθετε πώς να προσαρμόζετε τους πόρους και τις πλατφόρμες που είναι διαθέσιμες στο τοπικό σας περιβάλλον και να χαρτογραφείτε χρήσιμες λύσεις για τον οργανισμό σας.
 • Κατανόηση της σημασία της προσβασιμότητας των εργαλείων για την ομάδα πελατών σας και προσαρμογή εργαλείων στον μεμονωμένο πελάτη και το ταξίδι της σταδιοδρομίας του.

Μαθησιακή Ενότητα 6 – Τεκμηρίωση και Αναστοχασμός

Μελλοντικές προοπτικές – Βασικές σκέψεις από σεμβούλους σχετικά με την μεθοδολογία CareerBot, το μέλλον της τεχνολογίας Chatbot στον επαγγελματικό προσανατολισμό, συστάσεις και σκέψεις σχετικά με την δυνατότητα μεταφοράς της.

 • Συγκεκριμένες στοχαστικές ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση τόσο όσον αφορά τις πρακτικές χρήσεις της μεθοδολογίας ChatBot στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό όσο και το μέλλον του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων συνολικά και περίληψη της εμπειρίας.
 • Επισκόπηση της τεκμηρίωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης CareerBot.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Να εφαρμόσει μια μεθοδολογία CareerBot στην πράξη μέσω της σχετικής τεκμηρίωσης και της πρακτικής εμπλοκής με τους πελάτες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

ΠΌΡΟΙ – ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

Μαθησιακή Ενότητα 1 – 5: Μεταφορά στην Πράξη
 • Ενότητα 5 – Μαθησική ενότητα 1/5-01 – Μεταφορά σε πρακτικές, τεκμηρίωση και προβληματισμό (PPT και έγγραφο word)
 • Ενότητα 5 – Μαθησική ενότητα 1/5-02 – Εμπειρία δοκιμής CareerBot με έγγραφο πελάτη
 • Ενότητα 5 – Μαθησική ενότητα 1/5-03 – Genial.ly Διαδρομές χρήστη ( Πριν, Κατά τη διάρκεια, Μετά τη Συμβουλευτική)
 • Ενότητα 5 – Μαθησική ενότητα 1/5-04 – Φόρμα Google αξιολόγησης
 • Ενότητα 5 – Μαθησική ενότητα 1/5-05 – Συμφωνία μάθησης
 • Ενότητα 5 – Μαθησική ενότητα 1/5-06 – Ημερολόγιο Αναστοχασμού Εκπαίδευσης
Μαθησιακή Ενότητα 6: Τεκμηρίωση και Αναστοχασμός