Διάρκεια

2 Μαθησιακές Ενότητες (έως 45 λεπτά)

Μέθοδος

Πρόσωπο με πρόσωπο

Σκοπός της Ενότητας 4

Η ενότητα 4 στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας συμπληρωματικών δωρεάν ψηφιακών λύσεων για επαγγελματικό προσανατολισμό, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μια μεθοδολογία CareerBot. Η ενότητα στοχεύει να αναδείξει πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε πρακτικές επαγγελματικού προσανατολισμού, συμπληρώνοντας άλλα όχι υποκαθιστώντας, το έργο του επαγγελματία. Η ενότητα υιοθετεί μια προσέγγιση μελέτης περίπτωσης στην μάθηση, εξετάζοντας το ιρλανδικό παράδειγμα της Careers Portal (Future +) (Πύλης Σταδιοδρομίας) , η οποία προορίζεται να παρέχει ένα πλαίσιο συγκριτικής αναφοράς σε ψηφιακά εργαλεία στις αντίστοιχες χώρες των εταίρων. Η ενότητα 5 θα διερευνήσει ψηφιακές λύσεις καθορίζοντας πρώτα τι σημαίνει ψηφιακή λύση, πώς διαφέρει από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην συνέχεια εισάγοντας την μελέτη περίπτωσης. Η πρώτη ενότητα μάθησης στοχεύει στην αποσαφήνιση της κατανόησης του εκπαιδευόμενου σχετικά με το τι είναι οι ψηφιακές λύσεις και τους ρόλους που μπορούν να διαδραματίσουν στις σύγχρονες πρακτικές προσανατολισμού και η δεύτερη ενότητα μάθησης στοχεύει στην διερεύνηση ψηφιακών λύσεων στην ΕΕ και σε τοπικό πλαίσιο και προσφέρει συνιστώμενα ψηφιακά εργαλεία σε όλη την Ευρώπη.

Μαθησιακές Ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν σε συμπληρωματικές δωρεάν ψηφιακές λύσεις για επαγγελματικό προσανατολισμό και πώς να επαινέσουν το εργαλείο CareerBot με μια σειρά ψηφιακών λύσεων. Η μαθησιακή ενότητα 1 χρησιμεύει για να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τους διάφορους λόγους για τους οποίους οι ψηφιακές λύσεις χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες πρακτικές επαγγελματικού προσανατολισμού, δικαιολογώντας αυτό το πλαίσιο μέσω της ιρλανδικής περιπτωσιολογικής μελέτης της πύλης σταδιοδρομίας. Μια σειρά ευρωπαϊκών και τοπικών ψηφιακών λύσεων θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες για να οικοδομήσουν ένα πλαίσιο τοπικών και ευρωπαϊκών εργαλείων για την κατανόηση της σειράς εργαλείων που διατίθενται για επαγγελματικό προσανατολισμό. Στην συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα παρουσιαστούν σε μια σειρά εργαλείων τα οποία καλούνται να εξερευνήσουν και με στόχο να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης ψηφιακών λύσεων στις καθημερινές σας πρακτικές.

Μαθησιακή Ενότητα 1: Τι είναι η ψηφιακή λύση;

 • Τι είναι μια ψηφιακή λύση; Ορισμός και διάκριση από τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, δηλ.
 • Μελέτη περίπτωσης: Πύλη σταδιοδρομίας – Future+ (Ιρλανδία) πώς χρησιμοποιείται, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί του.
 • Γιατί είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση ψηφιακών λύσεων σε μια διαδικασία Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Να καθορίσει τι είναι μια ψηφιακή λύση και τη λειτουργικότητά της στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης ψηφιακών λύσεων στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 • Να διαφοροποιήσει την έννοια της ψηφιακής λύσης από αυτή του ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Να εξοικειωθείτε με τη μελέτη περίπτωσης της Πύλης Καριέρας και να προβληματιστείτε σχετικά με σχετικές ψηφιακές λύσεις στην περιοχή σας.

Μαθησιακή Ενότητα 2: Ευρωπαϊκές και τοπικές ψηφιακές λύσεις στο πλαίσιο. Εξερεύνηση νέων εργαλείων

 • Συνιστώμενα εργαλεία για όλη την Ευρωπαική Ένωση, γιατί; Δυνατότητα μεταφοράς και ενίσχυση των DigiComp Skills στην πράξη
 • Τοπικές ψηφιακές λύσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό – Ισπανία, Αυστρία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιρλανδία. Γιατί να κάνετε τοπική προσαρμογή.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Να γνωρίζουν και να κατανοούν το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η τοπική προσαρμογή των ψηφιακών εργαλείων ανά περιφέρεια και την πρόσθετη αξία των πανευρωπαϊκών εργαλείων.
 • Να γνωρίζουν πώς να εφαρμόζουν διαφορετικές ψηφιακές λύσεις σε μια διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού και πώς να εφαρμόζουν υπηρεσίες χαρτοφυλακίου σταδιοδρομίας σε τοπικό πλαίσιο.
 • Να κατανοήσουν πώς οι ψηφιακές λύσεις ενισχύουν τις ψηφιακές ικανότητες των πολιτών της ΕΕ.

ΠΌΡΟΙ – ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

Εκπαιδευτική Ενότητα 1: Τι είναι η ψηφιακή λύση; Η ιδέα διερευνήθηκε χρησιμοποιώντας μια μελέτη περίπτωσης.
 • Ενότητα 4 – Μαθησιακή Ενότητα 1 -01 – Συμπληρωματικές δωρεάν ψηφιακές λύσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό (PPT και Word Document)
 • Ενότητα 4 – Μαθησιακή Ενότητα 1 -02 – Άσκηση: Devil’s Advocate συμπεριλαμβανομένου του Devil’s Advocate Pack
 • Ενότητα 4 – Μαθησιακή Ενότητα 1 -03 – Πύλη σταδιοδρομίας
 • Ενότητα 4 – Μαθησιακή Ενότητα 1 -04 – Βιβλιογραφία
 • Ενότητα 4 – Μαθησιακή Ενότητα 1 -05 – Λίστα ελέγχου: Τι γνωρίζω σχετικά με το θέμα «Τι είναι μια ψηφιακή λύση».
Μαθησιακή Ενότητα 2: Ευρωπαϊκές και τοπικές ψηφιακές λύσεις στο πλαίσιο. Εξερεύνηση νέων εργαλείων.
 • Ενότητα 4 – μαθησιακή ενότητα 2 -01 – Συμπληρωματικές δωρεάν ψηφιακές λύσεις επαγγελματικού προσανατολισμού (PPT και Word Document)
 • Ενότητα 4 – μαθησιακή ενότητα 2-02 – Άσκηση: Padlet
 • Ενότητα 4 – μαθησιακή ενότητα 2-03 – Το Padlet των συμμετεχόντων και η διαδικτυακή εφαρμογή
 • Ενότητα 4 – μαθησιακή ενότητα 2-04 – Βιβλιογραφία
 • Ενότητα 4 – μαθησιακή ενότητα 2-05 – Υπόμνημα: Τι γνωρίζω για το θέμα «Ευρωπαϊκές και τοπικές ψηφιακές λύσεις στο πλαίσιο: Διερεύνηση νέων εργαλείων».