Διάρκεια

3 Μαθησιακές Ενότητες (έως 45 λεπτά)

Μέθοδος

Αυτομάθηση

Σκοπός της Ενότητας 2

Το μάθημα διερευνά τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον επαγγελματικό προσανατολισμό και εισάγει ένα πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων, Η πρώτη ενότητα μάθησης προσφέρει έναν ορισμό και ένα σύντομο ιστορικό του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής και περιγράφει τι σημαίνει ψηφιοποίηση σε αυτό το πλαίσιο και ποια είναι τα οφέλη, οι ευκαιρίες και οι πρόσφατες τάσεις του ψηφιακού επαγγελματικού προσανατολισμού. Στην συνέχεια, η δεύτερη ενότητα μάθησης παρουσιάζει λεπτομερέστερα ένα καλά εισαγόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές ικανότητες – DigComp (Digital Competence Framework for Citizens). Η ενότητα μάθησης τρία ασχολείται με την σημασία των Δεδομένων/ Πληροφοριών για την Αγορά Εργασίας και τα αποτελέσματα τους με την μορφή Πληροφοριών για την Αγορά Εργασίας (LMI). Παρουσιάζονται δύο παραδείγματα πληροφοριών αγοράς εργασίας (ESCO, Skills-OVATE) πριν συμπεριληφθούν πληροφορίες ανά χώρα.

Μαθησιακές Ενότητες

Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν μια πρώτη εικόνα των τρεχουσών εξελίξεων στην ψηφιοποίηση και τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται στον επαγγελματικό προσανατολισμό, μπορούν να κάνουν περαιτέρω έρευνα για τις χώρες τους και μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις στην καθημερινή τους συμβουλευτική σταδιοδρομία. Οι σύμβουλοι γνωρίζουν πού να βρουν περαιτέρω πηγές και πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της ψηφιοποίησης και του επαγγελματικού προσανατολισμού και είναι εξοπλισμένοι με μια θεμελιώδη κατανόηση των εννοιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των chatbots και την περαιτέρω εκπαίδευση του CareerBot.

Μαθησιακή Ενότητα 1: Ψηφιακός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ψηφιακές τάσεις για συμβούλους

 • Σύντομο ιστορικό Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής
 • Ψηφιοποίηση του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής
 • Παρούσες ή αναδυόμενες τάσεις στον Ψηφιακό Επαγγελματικό Προσανατολισμό
 • Άσκηση: Τα ψηφιακά μου εργαλεία
 • Υπόμνημα: τα μαθησιακά σας αποτελέσματα
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Ιστορία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής: Κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής
 • Ψηφιοποίηση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική: Οι εκπαιδευόμενοι γνωρίζουν τις ψηφιακές διαδικασίες στην παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και γνωρίζουν πού χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά εργαλεία και κατανοούν τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Τάσεις στον ψηφιακό επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική: Οι εκπαιδευόμενοι είναι εξοικειωμένοι με τις τρέχουσες ή αναδυόμενες τάσεις στον ψηφιακό επαγγελματικό προσανατολισμό και μπορούν να δώσουν παραδείγματα.
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: Κατανόηση της λειτουργίας της γενετικής AI και γνώση πιθανών σεναρίων AI στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και δυνατότητα επισήμανσης και συζήτησης θεμάτων που σας απασχολούν.

Μαθησιακή Ενότητα 2: Ψηφιακός γραμματισμός και αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp)
 • Αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Άσκηση: Οι ψηφιακές μου δεξιότητες
 • Υπόμνημα: Τα μαθησιακά σας αποτελέσματα
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp): Εξοικείωση με τη δομή του DigComp, γνώση των πέντε διαστάσεων με αντίστοιχα παραδείγματα.
 • Αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων: Γνωρίζουμε πού και πώς αξιολογούμε τις ψηφιακές δεξιότητες.

Μαθησιακή Ενότητα 3: Πληροφορίες για την Αγορά Εργασίας και δύο παραδείγματα

 • Πληροφορίες για την αγορά εργασίας και πληροφορίες για την αγορά εργασίας (LMI)
 • Παραδείγματα πληροφοριών για την αγορά εργασίας: ESCO, Skills-OVATE
 • FOCUS Austria: ενσωμάτωση ESCO και DigComp, ψηφιακός γραμματισμός στα σχολεία, νέες εθνικές στρατηγικές.
 • Άσκηση: Πληροφορίες για την αγορά εργασίας (LMI)
 • Υπόμνημα: Τα μαθησιακά σας αποτελέσματα
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
 • Πληροφορίες για την αγορά εργασίας και πληροφορίες για την αγορά εργασίας: Γνώση της διαφοράς μεταξύ πληροφοριών για την αγορά εργασίας (δεδομένα) και πληροφοριών για την αγορά εργασίας (επεξεργασμένα δεδομένα).
 • Ποιότητα των δεδομένων που σχετίζονται με την αγορά εργασίας: Κατανόηση των κριτηρίων για υψηλής ποιότητας δεδομένα για την αγορά εργασίας.
 • ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations): Εξοικείωση με τη δομή της ESCO, γνώση των τριών πυλώνων της ESCO, αντίστοιχα παραδείγματα και εφαρμογή του πλαισίου ESCO σε διάφορους τομείς.
 • Ο ευρωπαϊκός οργανισμός Cedefop: Κατανόηση της αποστολής και των καθηκόντων του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) ως σημαντικού ευρωπαϊκού οργανισμού.
 • Βάση δεδομένων Skills-OVATE: Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείτε και να κατανοείτε τη βάση δεδομένων Skills-OBATE.

ΠΌΡΟΙ – ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

Μαθησιακή Ενότητα 1: Ψηφιακός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ψηφιακές τάσεις για συμβούλους
 • Ενότητα 2- Μαθησιακή ενότητα 1-01 – Ψηφιακός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ψηφιακές τάσεις για συμβούλους (Παρουσίαση, παρουσίαση ppt)
 • Ενότητα 2 – Μαθησιακή ενότητα 1-02 – Ψηφιακός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ψηφιακές τάσεις για συμβούλους (Κείμενο, αρχείο pdf)
Μαθησιακή Ενότητα 2: Ψηφιακός γραμματισμός και αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενότητα 2- Μαθησιακή ενότητα 2-01 – Ψηφιακός γραμματισμός και αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων (Παρουσίαση, παρουσίαση power point)
 • Ενότητα 2- Μαθησική ενότητα 2-02 – Ψηφιακός γραμματισμός και αξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων (Κείμενο, αρχείο pdf)
Μαθησιακή Ενότητα 3: Πληροφορίες για την Αγορά Εργασίας και δύο παραδείγματα
 • Ενότητα 2- Μαθησιακή ενότητα 3 -01 – Πληροφορίες για την αγορά εργασίας και δύο παραδείγματα (παρουσίαση, παρουσίαση power point)
 • Ενότητα 2- Μαθησιακή ενότητα 3 -02 – Πληροφορίες για την αγορά εργασίας και δύο παραδείγματα (κείμενο, αρχείο pdf)