Διάρκεια

2 Μαθησιακές Ενότητες (έως 45 λεπτά)

Μέθοδος

Αυτομάθηση

Σκοπός της Ενότητας 1

Η ενότητα 1 έχει σχεδιαστεί για αυτοδιδασκαλία για να παρέχει στους σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού μια συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και των πράσινων θέσεων εργασίας από μια ευρωπαϊκή προοπτική και συμπληρώνεται από μια εκτενή συλλογή συνδέσμων και βιβλιογραφίας, η οποία χρησιμεύει ως ένα είδος ‘’βιβλίου αναφοράς’’ που συνοδεύει τους συμβούλους καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης CareerBot. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους συμβούλους όσο τον δυνατόν περισσότερες βασικές πληροφορίες, προκειμένου να τους προετοιμάσουμε βέλτιστα για την εκπαίδευση με το εργαλείο CareerBot στις επόμενες ενότητες.

Η ενότητα 1 προσφέρει επίσης ασκήσεις για να βοηθήσει τους ασκούμενους να εφαρμόσουν αυτά που έχουν μάθει. Τέλος, οι σύμβουλοι θα ανακαλύψουν μια λίστα ελέγχου σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αξιολογήσουν τι έχουν μάθει για τον εαυτό τους.

Μαθησιακές Ενότητες

Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν μια πρώτη εικόνα των τρεχουσών εξελίξεων στον τομέα της ψηφιοποίησης και των πράσινων θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι σε θέση να κάνουν περαιτέρω έρευνα για τις χώρες τους και μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις στις συμβουλευτικές συνεδρίες τους. Οι σύμβουλοι γνωρίζουν πού να βρουν περαιτέρω πηγές και πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της ψηφιοποίησης και των πράσινων θέσεων εργασίας και είναι εξοπλισμένοι με ένα είδος ‘’βιβλίου αναφοράς’’ που τους συνοδεύει μέσω της κατάρτισης CareerBot.

Μαθησιακή Ενότητα 1: Ψηφιοποίηση στην Ευρώπη: Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Επιπτώσεις

 • Η ψηφιακή επανάσταση της Ευρώπης.
 • Ψηφιοποίηση – Ο ευρωπαϊκός δρόμος
 • 1. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
 • 2. Το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL)
 • 3. DIGITALEUROPE – Μια ισχυρότερη ψηφιακή Ευρώπη
 • 4. Eurofound: Ψηφιοποίηση
 • 5. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
 • Προκλήσεις στην ψηφιοποίηση για την Ευρώπη
 • Πολιτικές και πλαίσια – μια επιλογή
 • Άσκηση: Συγκεντρώστε τους προβληματισμούς σας
 • Υπόμνημα: Τα μαθησιακά σας αποτελέσματα
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του βαθύ αντικτύπου της ψηφιοποίησης στην Ευρώπη, από τους κοινωνικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς έως τη διακυβέρνηση και την βιωσιμότητα. Διαθέτουν γνώσεις σχετικά με την παγκόσμια θέση της Ευρώπης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ψηφιοποίηση, καθώς και την φιλόδοξη ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ.

 • Αντίκτυπος της ψηφιοποίησης: Οι σύμβουλοι γνωρίζουν πώς η ψηφιοποίηση μεταμορφώνει την ευρωπαϊκή κοινωνία, οικονομία και διακυβέρνηση, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται και συνδέονται. Επηρεάζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη διακυβέρνηση βάσει δεδομένων.
 • Παγκόσμια τοποθέτηση: Οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν πλέον ότι ο στρατηγικός ρόλος της Ευρώπης στο παγκόσμιο ψηφιακό τοπίο είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την ψηφιακή ανεξαρτησία.
 • Προκλήσεις και ευκαιρίες: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν διερευνήσει τις προκλήσεις που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, όπως οι ψηφιακές ανισότητες και τα κενά δεξιοτήτων. Έχουν επίσης εντοπίσει τις πολυάριθμες ευκαιρίες που παρουσιάζει, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ανάπτυξης, της ενισχυμένης παραγωγικότητας και της βιωσιμότητας.
 • Ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ: Οι εκπαιδευόμενοι είναι πλέον εξοικειωμένοι με τη φιλόδοξη ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει στόχους όπως η επίτευξη ψηφιακής κυριαρχίας, ο καθορισμός ανεξάρτητων προτύπων, η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050, η διασφάλιση της ασφάλειας στο διαδίκτυο, η προώθηση δίκαιων ψηφιακών αγορών, η ενίσχυση της τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας, η διευκόλυνση του ατομικού ελέγχου δεδομένων, η αξιοποίηση του δυναμικού της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και η δημιουργία ασφαλών ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων.
 • Ψηφιοποίηση και οικονομική ανάπτυξη: Οι εκπαιδευόμενοι έχουν αναγνωρίσει τη βαθιά σχέση μεταξύ ψηφιοποίησης και οικονομικής ανάπτυξης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες προωθούν την ανάπτυξη αυξάνοντας την παραγωγικότητα, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και προωθώντας την καινοτομία σε διάφορους κλάδους.
 • Ψηφιοποίηση για βιωσιμότητα: Οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν τον ρόλο της ψηφιοποίησης στην προώθηση της βιωσιμότητας στην Ευρώπη. Αυτό επιτυγχάνεται με τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την υποστήριξη καθαρών και βιώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση της διαχείρισης των πόρων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μαθησιακή Ενότητα 2: Πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη: Νέες Απαιτήσεις και Ευκαιρίες

 • Η πράσινη οικονομία στην Ευρώπη
 • Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 • Μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας
 • Δεξιότητες που απαιτούνται για πράσινες θέσεις εργασίας – ευκαιρίες για τους νέους
 • Πώς αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες το χάσμα δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας μεταξύ των νέων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.
 • Άσκηση: Πρωτοβουλίες πράσινων θέσεων εργασίας στη χώρα σας
 • Υπόμνημα: Τα μαθησιακά σας αποτελέσματα
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μ ε την επίτευξη αυτών των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για την πράσινη οικονομία, τις πράσινες πρωτοβουλίες της ΕΕ και τον ρόλο των πράσινων θέσεων εργασίας στο βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης. Θα κατανοήσουν επίσης καλύτερα τις απαιτήσεις δεξιοτήτων και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων στο πλαίσιο της πράσινης απασχόλησης.

 • Κατανόηση της πράσινης οικονομίας: Αποκτήστε μια εις βάθος κατανόηση του ρόλου της Ευρώπης στην πράσινη οικονομία και βασικών πρωτοβουλιών όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση.
 • Πράσινες πρωτοβουλίες της ΕΕ: Εξερευνήστε τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που προωθούν την πράσινη οικονομία, όπως οι κλιματικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι στόχοι κυκλικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε βιώσιμη τεχνολογία.
 • Οφέλη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του βελτιωμένου περιβάλλοντος, των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων, των βιώσιμων μεταφορών και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
 • Πράσινες θέσεις εργασίας στην πράσινη οικονομία: Διερεύνηση της σημασίας των πράσινων θέσεων εργασίας στους τομείς της ενέργειας, της αποδοτικής χρήσης των πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και του ρόλου τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας: Εξέταση των απαιτήσεων δεξιοτήτων για πράσινες θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κυκλική οικονομία και άλλα.
 • Αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων: Μάθετε πώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τα κενά δεξιοτήτων σε πράσινες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε πρωτοβουλίες όπως το σύμφωνο για τις πράσινες θέσεις εργασίας για τη νεολαία και οι εκπαιδευτικές προσπάθειες για τους νέους.

ΠΌΡΟΙ – ΠΑΡΕΧΌΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

Μαθησιακή Ενότητα 1: Ψηφιοποίηση στην Ευρώπη: Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Επιπτώσεις
 • Ενότητα 1-Μαθησιακή ενότητα 1 – 01 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός (παρουσίαση power point Ενότητα 1 – Μαθησιακή ενότητα 1)
 • Ενότητα 1-Μαθησιακή ενότητα 1 – 02 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Αρχείο Word Ενότητα 1 – Μαθησιακή ενότητα 1)
Μαθησιακή Ενότητα 2: Πράσινες Θέσεις Εργασίας στην Ευρώπη: Νέες Απαιτήσεις και Ευκαιρίες
 • Ενότητα 1 – Μαθησιακή ενότητα 2 -01 – Πράσινες θέσεις εργασίας (παρουσίαση power point Ενότητα 1, Μαθησιακή ενότητα 2)
 • Ενότητα 1 – Μαθησιακή ενότητα 2 -02 – Πράσινες θέσεις εργασίας (Αρχείο Word Ενότητα 1, Μαθησιακή ενότητα 2)